Clean technic

Infolinka:
+420 573 395 427


Mycí průběžné zařízení BBS5.

POPIS ZAŘÍZENÍ:

mycí zařízení BBS5 je průběžný mycí stroj modulové konstrukce vyšší třídy.
Je určen k profesionálnímu mytí velkého množství oběhových plastových obalů, jejich vík, vložených blistrů a případně i plastových palet.
Variabilita jednotlivých modulů a velké množství volitelných doplňků umožňuje přizpůsobit konfiguraci stroje přesně dle požadavků zákazníka, s ohledem na garantovanou kvalitu mytí a sušení – to vždy za předpokladu co nejnižších provozních nákladů.
Standardní provedení stroje je jednostopé, konstrukce modulů však umožňuje přidání druhé,
užší stopy pro mytí např. vík přepravek, nebo blistrů. Toto provedení stroje výrazně zvýší mycí kapacitu a sníží provozní náklady na mytí přepravní sady ( přepravka + víko + bistr)
Pro mytí značně znečištěných přepravek , nebo přepravních obalů se zaschlými nečistotami je možno doplnit mycí modul o středotlaké, případně vysokotlaké předmytí .
Hlavní mycí modul může být vybaven sedimentační nádrží s obsahem 350 l , soustavou přídavných filtrů a zařízením odlučující mastnoty či ropné produkty.
Umyté přepravky je možno zbavit zbytkové vody jejím ofouknutím ve strhávacím modulu za pomoci středotlakého ventilátoru s tím, že posléze přepravky samovolně dosychají v prostoru uskladnění, nebo je možno přepravky sušit v sušících modulech pomocí velkého objemu horkého vzduchu dodávaného až osmi vysoce výkonnými ventilátory.
U všech variant myčky je jako mycí medium je použita voda ohřátá na teplotu cca 55˚C, s přídavkem mycího prostředku. Ohřev vody v mycích modulech zajišťují buď elektrické topné tyče, nebo může zákazník zvolit alternativní zdroj ohřevu vody párou, či horkou vodou.
Pro zlepšení procesu sušení je možno do následného oplachu přidávat speciální přípravek snižující povrchové napětí vody (tzv. leštidlo).
Chod myčky je plně automatizován a obsluha (kromě pověřených jedinců) nemá prakticky možnost do něj zasahovat.
Myčka je standardně vybavena řídícím procesorem Siemens S7–300 s OP7 s programovým vybavením umožňující různé režimy mytí a sušení.

TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE :

Technické parametry stroje jsou vždy odvislé od zvolené konfigurace stroje.
Ta se volí podle požadavků , potřeb a možností zákazníka

výkon přepravka / hod 250 – 500
rozměry mytých předmětů ( mm ) dle zvolené konfigurace stroje
rozměry stroje D/Š/V ( mm ) dle konfigurace/1400/1680
potřebný příkon el. energie ( kW ) 3,5-220 (dle konfigurace)
elektrické ohřev vody ( kW) 1-3 x 40
parní topení ( kg ) 1-3 x 30
pracovní napětí ( V, Hz ) 3/N/PE 400,50
trysky – mytí / oplach ( Stk ) 1-3 x 40/10
objem mycí nádrže ( L ) 1-3x 220
(bez přídavné nádrže)
čerpadlo (kW/m3/h /bar) 1-3x 5,5/50/1,5
ventilátor – strhávací modul (kW) 1-4x 2,2
ventilátor – sušící modul (kW) 1-8x 7,5
el. ohřev sušícího vzduchu ( kW ) 2-4x 13,5
ostatní příslušenství ( kW ) 0,5 – 5

STANDARDNÍ VYBAVENÍ MYČKY BBS5 :

 • konfigurace modulů dle účelu použití mycího zařízení
 • nerezové provedení stroje, vyjma kluzných elementů, kladek a řetězových kol dopravníku
 • tryskové tyče s bajonetovým upevněním pro snadnou manipulaci při čištění, trysky CrNi
 • ohřev mycího media el. topnými tyčemi nebo alternativním zdrojem
 • řetězový dopravník KLT 150 mat DIN 1.4301
 • odsávání par na vstupu a výstupu
 • dávkovač mycího prostředku ECODOS L s vodivostní sondou v každém mycím modulu
 • automatická kontrola mezních hodnot mycího media
 • el. rozvaděč s reléovým řízením činnosti myčky, provedení – komaxitový lak
 • obslužný pultík v prostoru pro obsluhu
 • regulace rychlosti dopravníku frekvenčním měničem (3 rychlosti)
 • integrované bezpečnostní prvky dle příslušných norem (viz seznam)

Standardní vybavení stroje je zvoleno tak, aby byla zaručena funkčnost zařízení v plném rozsahu, kapacita mytí a sušení dle požadavku a bezpečí obsluhy dle příslušných norem. To vše s ohledem na úsporu el. energie, vody a mycích prostředků.

PŘÍDAVNÉ VYBAVENÍ MYČKY BBS5 :

Pro zvýšení užitné hodnoty zařízení či komfortu obsluhy je možno stroj vybavit ještě následujícími prvky:

ohřev oplachové vody průtokovým ohřívačem
průtokový ohřívač v provedení nerez, ohřev – el. topné tyče 3-5 x 6 kW, regulovatelná teplota vody, max. 85 ˚C. Teplá voda má podstatně lepší mycí účinky a kromě toho nedochází k ochlazování přepravek, takže je účinnější i sušení.

injektor oplachového přípravku
zařízení dávkující oplachový prostředek do následného oplachu. Tento prostředek pak snižuje povrchové napětí vody a výsledným efektem je to, že voda tvoří na povrchu přepravek drobné kapky, které lze následně velmi snadno odfouknout a tím snižuje náklady na sušení.

horkovodní/parní registr
pokud je u provozovatele k dispozici dostatečné množství zbytkové páry, nebo horké vody, je možné ji využít pro ohřev mycího media. V tomto případě je do hlavní mycí nádrže nainstalován registr (trubkový výměník) který ohřívá mycí medium na požadovanou teplotu. Toto zařízení je schopno uspořit až 1/3 nákladů na mytí přepravek.

parní injektor
jednoduché zařízení zajišťující ohřev mycího media vstřikováním páry. V tomto případě je nezbytně nutné instalovat u mycího zařízení odtah vodních par.

přídavný sušící modul
myčku lze doplnit sušícím modulem tak, aby bylo možné obaly dosušit na požadované hodnoty.
Ohřev sušícího vzduchu zajišťují 2 x AIRBOX, každý osazený el. topnými tyčemi 9 x 1,5 kW a 2x radial. nerez ventilátor 7,5 kW

prodloužený zakládací stůl
pro usnadnění manipulace s mytými předměty lze myčku vybavit zakládacím stolem prodlouženým až na délku 1.500 mm.

válečkové dopravníkové tratě, dopravníkové pásy
za mycí stroj lze umístit válečkovou trať nebo dopravníkový pás, který může sloužit buď jako odkládací plocha pro umyté předměty, nebo k navrácení mytého předmětu zpět do prostoru pro obsluhu.

přídavná sedimentační nádrž
přídavnou sedimentační nádrž o objemu 320 litrů doporučujeme používat v případech, kde je myto větší množství silněji znečištěných přepravek. Voda obsahující nečistoty a mastnoty odtéká z mycího modulu přepadem do sedimentační nádrže, kde systém separačních přepážek odlučuje nečistoty a mastnotu z mycího media. Plovoucí nečistoty jsou odváděny přepadem do kanalizace a čistá voda je automaticky doplňována. V sedimentační nádrži je rovněž umístěna sonda dávkovacího čerpadla mycího prostředku, která vyhodnocuje stanovenou koncentraci a popřípadě ji automaticky upravuje. Nádrž je pro snížení tepelných ztrát izolována.

přídavná filtrace mycího media
pro zákazníky, kteří požadují garantované parametry mytí – max. velikost zbytkových částic – je nutné vybavit modul hlavního mytí a následného oplachu systémem přídavné filtrace mycího media. Pak lze – s ohledem na použité filtry – dosáhnout kvality mytí až na hodnotu velikosti zbytkových částic > 200 µm.

přídavný odlučovač oleje a ropných produktů
v provozech, kde jsou myty PE obaly znečištěné oleji, nebo ropnými produkty, doporučujeme použití odlučovače. Odlučovač separuje tyto látky z mycího media a přečerpává je do určených nádob.

řízení myčky procesorem Siemens S7–300 s OP7
umožňuje nastavení mycích programů v závislosti na druhu mytých předmětů, řízení procesu mytí a při použití modemu i vzdálenou správu zařízení

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY STROJE BBS5 :

STROJ JE OSAZEN BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY V SOULADU S LEGISLATIVOU PLATNOU PRO ZEMĚ EU.

ochrana obsluhy proti zasažení horkou mycí lázní
boční dveře jsou vybaveny elektromagnetickými snímači. V případě, že je manipulováno s dveřmi za provozu myčky, přeruší se elektromagnetický obvod a chod stroje se okamžitě zablokuje.

ochrana obsluhy proti zachycení částí těla
myčka je konstruována a vybavena mechanickými zábranami tak, aby nemohlo dojít k zachycení částí těla či oděvu strojem. V případě, že by se tak přesto stalo a obsluha by byla na vstupu zachycena dopravníkem, stroj je vybaven pro tento případ zabezpečovacím zařízením, které v případě zvýšeného odporu v tahu dopravníku mechanicky rozepne koncový spínač a stroj okamžitě zablokuje. Na výstupu z myčky je umístěn bezpečnostní válec, který v případě, kdy obsluha myčky vloží za chodu stroje končetinu do nepovolených míst, rozepne koncový spínač a stroj se okamžitě zablokuje.

ochrana zařízení proti poškození
všechny zdroje tepelného záření, které by se mohly poškodit přehřátím, jsou jištěny bezpečnostními termostaty
dopravník je proti poškození tahem jištěn mechanickým zabezpečovacím zařízením, které v případě přetížení dopravníku rozepne koncový spínač, čímž dojde k jeho okamžitému zastavení.
čerpadla jsou jištěna proti chodu na sucho systémem plovákové ochrany
topné tyče pro ohřev mycího media jsou jištěna proti chodu bez provozní náplně systémem plovákové ochrany

bezpečnostní „STOP“ tlačítka
jsou umístěna na obou koncích stroje. Na vstupu do myčky je umístěno na zakládacím stole, na výstupu ze stroje je umístěno na rozvodném panelu. Při jejich stisknutí se okamžitě zastaví veškerá činnost stroje.

ochranné kryty mechanických částí stroje
veškeré části stroje, kde by mohlo dojít ke kontaktu obsluhy s rotujícími nebo pohyblivými součásti stroje jsou opatřeny mechanickými kryty. Provoz stroje s demontovanými kryty je zakázán. Tato skutečnost je na krytech vyznačena.

elektroinstalace
veškerá elektroinstalace na stroji je vedena tak, aby nemohlo dojít k jejímu k mechanickému poškození a je v provedena v krytí IP 55. Veškeré elektro komponenty nutné pro zabezpečení chodu stroje a ochrany obsluhy před úrazem jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Rozvaděč je proti nežádoucím zásahům nepovolaných osob zajištěn zámkem.

manipulace s mycími prostředky
koncentrované mycí prostředky – na zásadité či kyselé bázi jsou do myčky dodávány v originálních obalech. Obsluha usadí nádobu s mycím prostředkem do bezpečnostní záchytné vany, odšroubuje původní víčko nádoby, vloží do nádoby sací hadici dávkovacího čerpadla a opět zašroubuje víčko s hadičkou, takže zde není nebezpečí zasažení obsluhy koncentrátem.

ORIENTAČNÍ SCHÉMA MYČKY BBS5 :

ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ MODULY MYČKY BBS5 – JEJICH ÚČEL :

Použití jednotlivých pracovních modulů je závislé na požadavcích zákazníka na kvalitu a kapacitu mytí přepravních obalů.

ZAKLÁDACÍ STŮL

délka modulu: 300 mm, nebo 1.500 mm

Je místem, kde vstupují PE přepravky do stroje. Je vybaven napínacím systémem řetězového dopravníku, protihlukovou clonou a krytem s vývodem pro odsávání par.

MODUL PRO PŘEDMYTÍ

délka modulu: 2.000 mm
ohřev média: el.topné tyče
na přání parní (horkovodní) registr, nebo přímý ohřev parním injektorem
čerpadlo : Cr-Ni čerpadlo 3 kW nebo 5,5 kW
mycí tlak : dle typu čerpadla 1,5 – 15 bar (max)
mycí teplota : regulovatelná , max.60˚C
hlavní tryskový systém: mycí rám osazený tryskovými tyčemi s bajonety
CrNi plošné trysky
oplachový tryskový systém: trubkový rám osazený CrNi tryskami s mlžícím efektem
objem nádrže: 220 l
filtrace : vkládaná síta, ochranné síto čerpadla

Modul pro předmytí se používá v sestavách, kde je potřeba mýt buď velké množství přepravních obalů (nad 500 ks/hod) a je reálný předpoklad, že hlavní mycí modul nedokáže při vysoké rychlosti průběhu přepravky modulem kvalitně přepravku umýt (v tomto případě použijeme čerpadlo o výkonu 5,5 kW/35 m3/ 3,5 bar), nebo jsou přepravky na vstupu silně znečištěny velkým množstvím ulpělých a zaschlých nečistot (vhodné čerpadlo 5,5 kW/10 m3/13,5 bar). Tyto vysoce výkonná čerpadla ve spojení s tryskovým systémem, prodlouženými tryskovými tyčemi a jejich nastavením zajišťují omytí od většiny – i zaschlých nečistot.
Ohřev mycího média v hlavním mycím modulu zajišťují elektrické topné tyče o výkonu 4x 10 kW, nebo je použit parní (horkovodní) registr, či přímý ohřev parním injektorem.
Plovoucí nečistoty jsou odváděny přepadem do kanalizace. Voda je automaticky doplňována kaskádou z nádrže hlavního mycího modulu. V nádrži je rovněž umístěna sonda dávkovacího čerpadla mycího prostředku, která vyhodnocuje stanovenou koncentraci MP a popřípadě ji automaticky upravuje

HLAVNÍ MYCÍ MODUL

délka modulu: 2.000 mm
ohřev média: el.topné tyče
na přání parní (horkovodní) registr, nebo přímý ohřev parním injektorem
čerpadlo : Cr-Ni čerpadlo 3 kW, 50 m3
mycí tlak : regulovatelný ventilem , max 1,5 bar
mycí teplota : regulovatelná , max.60˚C
hlavní tryskový systém: mycí rám osazený tryskovými tyčemi s bajonety, CrNi plošné trysky
oplachový tryskový systém: trubkový rám osazený CrNi tryskami s mlžícím efektem
objem nádrže: 220 l
filtrace : vkládaná síta, ochranné síto čerpadla

V tomto mycím modulu se myjí PE přepravky od nečistot a mastnoty. Pevný tryskový systém, prodloužené tryskové tyče a jejich nastavení zajišťuje, aby byly nečistoty vymyty ze všech koutů přepravek. Ohřev mycího média v hlavním mycím modulu zajišťují elektrické topné tyče o výkonu 4 x 10 kW, nebo je použit parní (horkovodní) registr, či přímý ohřev parním injektorem.
Čistá voda je automaticky doplňována kaskádou z následného oplachu, přebytečná voda je odváděna kaskádou do modulu předmytí. V nádrži je rovněž umístěna sonda dávkovacího čerpadla mycího prostředku, která vyhodnocuje stanovenou koncentraci MP a popřípadě ji automaticky upravuje. Nádrž je pro snížení tepelných ztrát izolována.

MODUL NÁSLEDNÉHO MYTÍ

délka modulu: 2.000 mm
ohřev média: el.topné tyče
na přání parní (horkovodní) registr, nebo přímý ohřev parním injektorem
čerpadlo : Cr-Ni čerpadlo 3 kW nebo 5,5 kW
mycí tlak : regulovatelný ventilem , 1,5 – 3,5 bar (max)
mycí teplota : regulovatelná , max.60˚C
hlavní tryskový systém: mycí rám osazený tryskovými tyčemi s bajonety, CrNi plošné trysky
objem nádrže: 220 l
filtrace : vkládaná síta, ochranné síto čerpadla

Tento modul se používá při mycí kapacitě nad 500 ks/hod. Jeho účelem je zajistit dokonalé umytí přepravek od případných zbytkových nečistot i při rychlém průchodu přepravek strojem.
Pevný tryskový systém, prodloužené tryskové tyče a jejich nastavení zajišťuje, aby byly zbytkové nečistoty dokonale vymyty ze všech koutů přepravek. Ohřev mycího média v hlavním mycím modulu zajišťují elektrické topné tyče o výkonu 4 x 10 kW, nebo je použit parní (horkovodní) registr, či přímý ohřev parním injektorem.
Čistá voda je automaticky doplňována kaskádou z následného oplachu, přebytečná voda je odváděna kaskádou do modulu předmytí. V nádrži je rovněž umístěna sonda dávkovacího čerpadla mycího prostředku, která vyhodnocuje stanovenou koncentraci MP a popřípadě ji automaticky upravuje. Nádrže všech mycích modulů jsou pro snížení tepelných ztrát izolovány.

NEUTRÁLNÍ MODUL – MODUL PRO NÁSLEDNÝ OPLACH A ODKAP ZBYTKOVÉ VODY

délka modulu: 1.000 mm / 2.000 mm
ohřev média: a) bez ohřevu
b) el. průtokový ohřívač
čerpadlo: bez čerpadla – napájení z vodovodního řadu
mycí tlak: regulovatelný ventilem, dle tlaku ve vodovodním řadu
oplachový tryskový systém: trubkový rám osazený CrNi tryskami s mlžícím efektem
filtrace : integrovaný pískový filtr

v tomto modulu je umístěn věnec následného oplachu. 6 ks mlžících trysek s průtokem cca 0,4 L/min trysky smývá z přepravek zbytky mycího roztoku. Rám následného oplachu je napájen z vodovodního řadu. Pro dokonalejší opláchnutí přepravek od zbytků mycího media je vhodné ohřívat oplachovou vodu průtokovým ohřívačem o výkonu 3 x 6 kW. Spotřebu vody pro následný oplach lze regulovat kulovým ventilem.
Do vody následného oplachu je přidáván speciální přípravek – tzv. leštidlo, které má za úkol snížit povrchové napětí vody. Výsledným efektem je, že zbytková voda tvoří na povrchu mytého předmětu drobné kapky, které pak lze snadno tlakem vzduchu od strhávacího ventilátoru odstranit.
Od hlavního mytí a ofukovacího modulu je oddělen plastovým závěsem. Zde nám odkapává přebytečná voda, aby nedocházelo k jejímu zanášení do ofukovacího modulu. Voda z NO je odváděna do hlavní mycí nádrže, kde nám regeneruje hlavní mycí roztok.

MODUL PRO STRHÁVÁNÍ ZBYTKOVÉ VODY

délka modulu: 2.000 mm
ohřev média: bez ohřevu
ventilátor: radiální, 2x 2,2 kW nebo 2x 3 kW
provedení nerezová ocel
teplota: max. 35˚C (bez topení)
trysky: 5 ks, výškově a šířkově nastavitelné
provedení nerezový ocel

2 ventilátory, každý o výkonu 2,2 kW nebo 3 kW napájí 5 ks speciálních ofukovacích trysek, které odstraňují zbytkovou vodu z přepravek, aby nedocházelo k jejímu vynášení z myčky. Voda odstraněná z přepravek se vrací zpět do hlavní nádrže.

SUŠÍCÍ MODUL

délka modulu: 2.000 mm
ohřev média: 2x AIRBOX
v každém topné tyče 9x 1,5 kW
ventilátor: 2x radiální, každý 7,5 kW
provedení nerezová ocel
teplota: max. 95˚C
trysky: 2x 5 ks, výškově a šířkově nastavitelné
provedení nerezový ocel

2 ventilátory, každý o výkonu 7,5 kW napájí 5 ks speciálních ofukovacích trysek, které suší horkým vzduchem zbytkovou vlhkost z přepravek.

ODEBÍRACÍ STŮL (AuM)

délka modulu : 300 nebo 500mm

Odebírací stůl slouží současně jako konzola pohonu dopravníku. Je zde umístěna zvuková clona, která zabezpečuje snížení hluku vycházejícího z myčky na požadované limity.
Za tento stůl je možno umístit válečkovou trať či dopravník k odběru umytých obalů.