Clean technic

Infolinka:
+420 573 395 427


Mycí průběžné zařízení BBS2.1.26.F

(DTF26.30)

mycí stroj BBS2.1.26.F

POPIS ZAŘÍZENÍ:

průběžné mycí zařízení BBS2.1.26.F (food) (DTF26.30) – je určeno pro mytí PE obalů v menších potravinářských provozech, kde je potřeba kvalitně mýt přepravní obaly pro vlastní potřebu a nejsou zde žádné požadavky na sušení.
Konfigurace této varianty myčky je přizpůsobena základnímu požadavku – mytí PE přepravek od zbytků produktů, s ohledem na úsporu energií, vody a mycích prostředků. Myčka dokáže přepravky umýt tak, že jsou opticky čisté, odmaštěné, popř. desinfikované.
Jedná se průběžnou jednostopou myčku modulové konstrukce z nerezové oceli DIN 1.4301, s mycím výkonem do 300 ks přepravek / hod.
Jako mycí medium je použita voda ohřátá na teplotu cca 55 ˚C, s přídavkem mycího prostředku (teplota vody se volí s ohledem na použitý mycí prostředek). Ohřev mycího média v hlavním mycím modulu zajišťují buď elektrické topné tyče o výkonu 3 x 10 kW. Zákazník může zvolit alternativní zdroj ohřevu párou, nebo horkou vodou.
Sušení mytých PE přepravek zde není řešeno, přepravky samovolně dosychají v prostoru uskladnění.
Pro zlepšení procesu sušení je možno do následného oplachu přidávat speciální přípravek snižující povrchové napětí vody.
Chod myčky je plně automatizován a obsluha (kromě pověřených jedinců) nemá prakticky možnost do něj zasahovat.
Na přání zákazníka dodáváme zařízení pro obsluhu myčky jedním pracovníkem.

TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE:

název elektro parní
výkon přepravka / hod max 300 max 300
max. rozměr mytých předmětů ( mm ) 600/400/400 600/400/400
rozměry stroje D/Š/V ( mm ) 2600/1140/1650 2600/1140/1650
potřebný příkon el. energie ( kW ) 23,18 – 43,18 3,18
elektrické topení ( kW) 30
parní topení ( kg ) cca 30
pracovní napětí ( V, Hz ) 3/N/PE 400, 50 3/N/PE 400, 50
mycí trysky ( Stk ) 40/10 40/10
objem mycí nádrže ( L ) 220 220
čerpadlo (kW/m3/h/bar) 3/50/1,5 3/50/1,5

STANDARDNÍ VYBAVENÍ MYČKY BBS2.1.26.F:

 • konfigurace modulů dle uvedeného schéma (EM+HM+AuM)
 • nerezové provedení stroje, vyjma kluzných elementů, kladek a řetězových kol dopravníku
 • tryskové tyče s bajonetovým upevněním pro snadnou manipulaci při čištění, trysky CrNi
 • ohřev mycího media nerezovými el. topnými tyčemi
 • příprava pro montáž odsávání par na vstupu a výstupu
 • dávkovač mycího prostředku ECODOS L s vodivostní sondou
 • automatická kontrola mezních hodnot mycího media
 • el. rozvaděč s reléovým řízením činnosti myčky – zavěšení na zeď, provedení komaxitový lak
 • obslužný pultík v prostoru pro obsluhu
 • regulace rychlosti dopravníku frekvenčním měničem (3 rychlosti)
 • integrované bezpečnostní prvky dle příslušných norem (viz seznam)

Standardní vybavení stroje je zvoleno tak, aby byla zaručena funkčnost zařízení v plném rozsahu, kapacita mytí a sušení dle požadavku a bezpečí obsluhy dle příslušných norem. To vše s ohledem na úsporu el. energie, vody a mycích prostředků.

PRACOVNÍ MODULY – POPIS ZAŘÍZENÍ:

ZAKLÁDACÍ STŮL (EM)

délka modulu: 300 mm

je místem, kde vstupují PE přepravky do stroje. Je vybaven napínacím systémem řetězového dopravníku, protihlukovou clonou a krytem s vývodem pro odsávání par.
Na zakládacím stole může být rovněž umístěn gravitační obraceč přepravek

HLAVNÍ MYCÍ MODUL (HW)

délka modulu: 2.000 mm
ohřev média: el.topné tyče 3 x 10 kW
na přání parní (horkovodní) registr, nebo přímý ohřev parním injektorem
ohřev oplachu: bez ohřevu
na přání el. průtokový ohřívač
čerpadlo : Cr-Ni čerpadlo 3 kW
mycí tlak : regulovatelný ventilem , max 3,5 bar
mycí teplota : regulovatelná , max.60˚C
hlavní tryskový systém: mycí rám osazený tryskovými tyčemi s bajonety, CrNi plošné trysky
oplachový tryskový systém: trubkový rám osazený CrNi tryskami s mlžícím efektem
objem nádrže: 220 l
filtrace : vkládaná síta, ochranné síto čerpadla

v tomto mycím modulu se myjí PE přepravky od zbytkových nečistot a mastnoty. Pevný tryskový systém, prodloužené tryskové tyče a jejich optimální nastavení zajišťuje, aby byly nečistoty a mastnoty vymyty ze všech koutů přepravek. Mycí voda v modulu je ohřívána el. topnými tyčemi, nebo je použit parní (horkovodní) registr, či přímý ohřev parním injektorem.
Plovoucí nečistoty jsou odváděny přepadem do kanalizace a čistá voda je automaticky doplňována kaskádou z následného oplachu. V nádrži je rovněž umístěna sonda dávkovacího čerpadla mycího prostředku, která vyhodnocuje stanovenou koncentraci MP a popřípadě ji automaticky upravuje. Nádrž je pro snížení tepelných ztrát izolována.
U výstupu z mycího modulu, za separační přepážkou je umístěn rám následného oplachu. Speciální mlžící trysky smývají z přepravek zbytky mycího roztoku. Rám následného oplachu je napájen vodou z vodovodního řadu. Pro zvýšení efektu oplachu je možno tuto vodu ohřívat el. průtokovým ohřívačem 3 x 6 kW.
Spotřebu vody pro následný oplach lze snadno regulovat kulovým ventilem, podstatnou úsporu však zajišťuje mechanický spínač, který spouští mycí proces pouze v okamžiku, kdy je nad tryskami unášena přepravka.

ODEBÍRACÍ STŮL (AuM)

délka modulu: 300 mm

Odebírací stůl slouží současně jako konzola pohonu dopravníků. Je zde umístěna zvuková clona, která zabezpečuje snížení hluku vycházejícího z myčky na požadované limity. Za tento stůl je možno umístit válečkovou trať či dopravník k odběru umytých obalů. (nelze v případě montáže horního podávacího zařízení !)

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY STROJE BBS2.1.26.F :

STROJ JE OSAZEN BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY V SOULADU S LEGISLATIVOU PLATNOU PRO ZEMĚ EU.

ochrana obsluhy proti zasažení horkou mycí lázní
boční dveře jsou vybaveny elektromagnetickými snímači. V případě, že je manipulováno s dveřmi za provozu myčky, přeruší se elektromagnetický obvod a chod stroje se okamžitě zablokuje.

ochrana obsluhy proti zachycení částí těla
myčka je konstruována a vybavena mechanickými zábranami tak, aby nemohlo dojít k zachycení částí těla či oděvu strojem. V případě, že by se tak přesto stalo a obsluha by byla na vstupu zachycena dopravníkem, stroj je vybaven pro tento případ zabezpečovacím zařízením, které v případě zvýšeného odporu v tahu dopravníku mechanicky rozepne koncový spínač a stroj okamžitě zablokuje.
Na výstupu z myčky je umístěn bezpečnostní válec, který v případě, kdy obsluha myčky vloží za chodu stroje končetinu do nepovolených míst, rozepne koncový spínač a stroj se okamžitě zablokuje.

ochrana zařízení proti poškození
všechny zdroje tepelného záření, které by se mohly poškodit přehřátím, jsou jištěny bezpečnostními termostaty
dopravník je proti poškození tahem jištěn mechanickým zabezpečovacím zařízením , které v případě přetížení dopravníku rozepne koncový spínač, čímž dojde k jeho okamžitému zastavení.
čerpadla jsou jištěna proti chodu na sucho systémem plovákové ochrany
topné tyče pro ohřev mycího media jsou jištěna proti chodu bez provozní náplně systémem plovákové ochrany

bezpečnostní „STOP“ tlačítka
jsou umístěna na obou koncích stroje. Na vstupu do myčky je umístěno na zakládacím stole, na výstupu ze stroje je umístěno na rozvodném panelu. Při jejich stisknutí se okamžitě zastaví veškerá činnost stroje.

ochranné kryty mechanických částí stroje
veškeré části stroje, kde by mohlo dojít ke kontaktu obsluhy s rotujícími nebo pohyblivými součásti stroje jsou opatřeny mechanickými kryty. Provoz stroje s demontovanými kryty je zakázán. Tato skutečnost je na krytech vyznačena.

elektroinstalace
veškerá elektroinstalace na stroji je vedena tak, aby nemohlo dojít k jejímu k mechanickému poškození a je v provedena v krytí IP 55. Veškeré elektro komponenty nutné pro zabezpečení chodu stroje a ochrany obsluhy před úrazem jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Rozvaděč je proti nežádoucím zásahům nepovolaných osob zajištěn zámkem.

manipulace s mycími prostředky
koncentrované mycí prostředky – na zásadité či kyselé bázi jsou do myčky dodávány v originálních obalech. Obsluha usadí nádobu s mycím prostředkem do bezpečnostní záchytné vany, odšroubuje původní víčko nádoby, vloží do nádoby sací hadici dávkovacího čerpadla a opět zašroubuje víčko s hadičkou, takže zde není nebezpečí zasažení obsluhy koncentrátem

PŘÍDAVNÉ VYBAVENÍ MYČKY BBS2.1.26.F :
Pro zvýšení užitné hodnoty zařízení či komfortu obsluhy je možno stroj ještě vybavit následujícími prvky :

horní podávací zařízení
je umístěno na střeše myčky a umožňuje obsluhu myčky pouze jedním pracovníkem. Znečištěné přepravky se vloží do horního vedení dnem dolů a ručně se postrkují do myčky. Na konci vedení je umístěn gravitační obraceč přepravek, který nám otočí přepravku dnem vzhůru a navede ji do myčky.

odsávání par na vstupu a výstupu
ventilátor 1,5 kW a rozvod plast 200 mm zajišťuje odtah vodních par mimo prostor myčky

ohřev oplachové vody průtokovým ohřívačem
průtokový ohřívač v provedení nerez, ohřev – el. topné tyče 3 x 6 kW, regulovatelná teplota vody, max. 85 ˚C. Teplá voda má podstatně lepší mycí účinky a kromě toho nedochází k ochlazování přepravek, takže je účinnější i sušení.

injektor oplachového přípravku
zařízení dávkující oplachový prostředek do následného oplachu. Tento prostředek pak snižuje povrchové napětí vody a výsledným efektem je to, že voda tvoří na povrchu přepravek drobné kapky, které lze následně velmi snadno odstranit.

horkovodní/parní registr
pokud je u provozovatele k dispozici dostatečné množství zbytkové páry, nebo horké vody, je možné ji využít pro ohřev mycího media. V toto případě je do hlavní mycí nádrže nainstalován registr (trubkový výměník) který ohřívá mycí medium na požadovanou teplotu. toto zařízení je schopno uspořit až 1/3 nákladů na mytí přepravek.

parní injektor
jednoduché zařízení zajišťující ohřev mycího media vstřikováním páry. V tomto případě je nezbytně nutné instalovat u mycího zařízení odtah vodních par.

prodloužený zakládací stůl
pro usnadnění manipulace s mytými předměty lze myčku vybavit zakládacím stolem prodlouženým až na délku 1.500 mm.

dopravník KLT 158
záměna řetězového dopravníku za dopravník KLT 158 umožňuje mytí i jiných předmětů než jsou přepravky – např. vík přepravek, blistrů, pekárenských plechů, palet a p.

válečkové dopravníkové tratě, dopravníkové pásy
za mycí stroj lze umístit válečkovou trať nebo dopravníkový pás, který může sloužit buď jako odkládací plocha pro umyté předměty, nebo k navrácení mytého předmětu zpět do prostoru pro obsluhu.